Érvénytelenné nyilvánítás

Hirdetmény a Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyomdai úton előállított törzsrészvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításának lezárásáról

 

A Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3271 Visonta, cégjegyzékszáma: 10-10-020024, a továbbiakban: Mátrai Erőmű vagy Társaság) ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2011. április 13-i közgyűlési határozata szerint a Társaság által kibocsátott 10.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészvények (HU0000065693) dematerializált értékpapírrá történő átalakítása 2011. november 3-án a korábbi tájékoztatásoknak megfelelően megtörtént.

 

I. A nyomdai úton előállított részvények érvénytelenné nyilvánítása

 

A Mátrai Erőmű igazgatósága a közgyűlési határozatban rögzített felhatalmazás alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 12.§ (1) bekezdése alapján a Társaság által kibocsátott valamennyi nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészvényét (HU0000065693) 2011. november 3-ával érvénytelenné nyilvánítja.

 

Az érvénytelenített részvények névértéke 10.000,- Ft.

 

            Címlete                       sorszáma:

 

10 000

3 406 381-tól

3 424 564-ig

50 000

3 404 521-tól

3 406 380-ig

100 000   

3 392 101-tól   

3 404 520-ig   

500 000   

3 384 401-tól     

3 392 100-ig   

1 000 000   

3 374 501-tól   

3 384 400-ig   

5 000 000   

3 370 001-tól   

3 374 500-ig   

10 000 000   

3 330 001-tól   

3 370 000-ig   

50 000 000   

3 310 001-tól   

3 330 000-ig

100 000 000   

3 150 001-tól   

3 310 000-ig   

500 000 000

2 800 001-tól

3 150 000-ig

1 000 000 000

500 001-tól

2 800 000-ig

5 000 000 000

1-tól

500 000-ig

 

 

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvények helyébe 2011. november 3-tól a 10.000,- Ft névértékű, dematerializált névre szóló törzsrészvények (HU0000110218) lépnek, melyek a nyomdai úton előállított részvényekkel azonos jogokat testesítenek meg.

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. A dematerializált részvényekre vonatkozóan a Társaság az átalakítás napjára, mint fordulónapra vonatkozóan tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től, melynek adatai alapján kerül sor a sorszámokat nem tartalmazó részvénykönyv felállítására.

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak a Társaság megbízottja részére történő átadásával tulajdonosa követelheti a dematerializált értékpapír részére történő kiadását, vagy ha azok az alábbiakban részletesen ismertetettek szerint értékesítésre kerültek, úgy az értékesített dematerializált részvény ellenértékének kifizetését.

 

II. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítése

 

Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi. Az átalakítás napjától a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvényeket a központi értéktár a Társaság számára vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván, azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga – azok értékesítéséig - a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti.

 

A Társaság a Tpt. alapján köteles az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok helyébe lépő dematerializált részvényeket az átalakítástól számított hat hónapon belül befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíteni.

 

Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok helyébe lépő dematerializált részvények értékesítése a Társaság azon részvényesei közötti zártkörű pályáztatással történik, akik a Társaság részvénykönyvében 2011. november 3-án részvényesként szerepelnek. Az értékesítés célja minél magasabb vételár elérése. A részvények névértékénél alacsonyabb vételár – az igazgatóság ellenkező döntéséig – nem fogadható el. Az értékesítés kezdő időpontja: 2012. február 1. napja.

A részvényvásárlásra vonatkozó ajánlatok tartalmi és formai követelményeiről valamennyi, a társaság részvénykönyvében 2011. november 3-án nyilvántartott részvényes 2012. január 15-ig levélben tájékoztatást kap.

Az értékesített értékpapír ellenértékét a tulajdonos jelentkezéséig a Társaság hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja.

 

Az értékesítés eredményéről a Társaság hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

 

Az értékesítés eredménytelensége esetén a kibocsátó köteles az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítani.

 

III. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosait megillető jogok

 

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó részvényesek a Társaság megbízásából eljáró KELER Zrt. ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.) ügyfélfogadási időben (munkanapokon 9 és 15 óra között) jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított, nyomdai úton előállított részvényeket, valamint

– amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy megadni értékpapír-számlájának számát, illetve

– amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében a Társasághoz kell fordulni és megadni bankszámlájának vagy ügyfélszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

Amennyiben az igénybejelentő sérült, megrongálódott vagy hamisgyanús nyomdai úton előállított részvényt nyújt be, úgy igényének elbírálására nem a bejelentéskor kerül sor. Ilyen esetben a KELER Zrt. a részvényeket átveszi és a Társasággal folytatott egyeztetés eredményéről tájékoztatja az igénybejelentőt.

Amennyiben az igénybejelentő által átadott részvény közjegyzői megsemmisítési eljárással érintett és erről a tényről a Társaság az eljáró közjegyző értesítése alapján hivatalosan tudomást szerez, úgy az igénybejelentő kérelmének elbírása a közjegyzői eljárásban kifüggesztett hirdetményi határidő lejártáig felfüggesztésre kerül.

 

A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségek arányos részét köteles megfizetni. Ennek megfelelően az átalakításra érvényesen be nem nyújtott nyomdai részvények tulajdonosa az értékesített dematerializált értékpapírok ellenértékének a költségekkel csökkentett értékére jogosult. A Társaság az értékesítés eredményéről szóló hirdetményben fogja tájékoztatni a Tisztelt Részvényeseket az egy részvényre jutó ellenérték összegéről.

 

Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

 

IV. Információ

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Mátrai Erőmű Zrt. készséggel áll a Tisztelt Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 7.00.-től 14.00. óráig az alábbi elérhetőségeken vagy a Társaság székhelyén.

tel: 37/334-179                                 

e-mail: judit.vekony@mert.hu      

személyesen: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.                 

 

A be nem nyújtott részvények tulajdonosai a Társaság megbízottjaként eljáró KELER Zrt-től is kérhetnek információt annak ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9 és 15 óra között, a 1/483-6253 telefonszámon vagy az rko@keler.hu e-mail címen.

 

V. Egyéb

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy 2011. november 1-jei hatállyal a Társaság igazgatósága a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízta meg a Társaság részvénykönyvének vezetésével. 

A részvénykönyv vezetésével kapcsolatos információk a 1/483-6100 telefonszámon, illetve kibo@keler.hu e-mail címen kérhetők.

 

 

 

 

Mátrai Erőmű ZRt.

igazgatósága