A Mátrai Erőmű ZRt. hirdetménye

A Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy az igazgatóság 2016. augusztus 10-én 10.00 órára rendkívüli közgyűlést hív össze.

A közgyűlés helye: a Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság kultúrterme (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) 

Az igazgatóság a közgyűlést az Alapszabály előírása szerint 15 nappal a közgyűlést megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján hívja össze.

 A társaság alapszabálya szerint, a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.A társaság a részvénykönyvét tulajdonosi megfeleltetés alapján vezeti. A tulajdonosi megfeleltetést az igazgatóság a közgyűlés és az osztalékfizetést megelőző részvénykönyv lezárásához, valamint az igazgatóság által szükségesnek tartott esetben kezdeményez.A részvénykönyv-vezetője a tulajdonosi megfeleltetés időpontját követően kezdeményezett részvénykönyvi bejegyzést kizárólag akkor tagadhatja meg, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. 

A rendkívüli közgyűlés előtti tulajdonosi megfeleltetés időpontja: 2016. július 19.

A közgyűlésen az a részvényes, vagy részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a részvénykönyv lezárásáig a részvénykönyvbe bejegyeztek.Az igazgatóság utasítására a részvénykönyv-vezető a részvénykönyvet 2016. augusztus 8-án lezárja és a közgyűlés napját követő munkanapon reggel 07.00 órakor nyitja meg ismét.A részvénykönyvet a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER Zrt. címe: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. telefon: 1/483-6253) vezeti. 

A szavazati jogot a részvényes személyesen, vagy képviselő útján gyakorolhatja.        

A szavazati jog a részvények névértékéhez igazodik. A részvények névértékének minden 10.000.- azaz Tízezer- forintja egy szavazatra jogosít. 

A részvénykönyvbe történő bejegyzés megtörténtéről a részvényes a részvénykönyvet vezető KELER Zrt-nél érdeklődhet 2016. július 25. és 2016. augusztus 8. között az alábbi elérhetőségeken: 

Kibocsátói Osztály

KELER Zrt.

Tel:1/483-6100

E-mail:kibo@keler.hu  

                                        Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság                 

                                                                 Igazgatósága