Bányászat

A Mátrai Erőmű Zrt. hazai alapanyagból, lignitből termel villamos energiát.
A társaság két külszíni bányája Visontán és Bükkábrányban található. 

   Láperdőből lignit


faIMG_231

A Mátra - és Bükkaljai lignitek a földtörténeti újidő harmadidőszakának végén, az úgynevezett pliocén korban képződtek, körülbelül 5–8 millió évvel ezelőtt. A Mátra - Bükkaljai előfordulás a Pannon - beltenger kiédesedő, lefűződő öbleit kísérő szubtrópusi, mocsári növényzet elpusztulásából keletkezett, mocsári ciprus, lombos fák ( például: éger, fűz ), illetve nagy tömegű sás, nád felhalmozódásából.

A lignit a szénülés kezdeti fázisát képviseli, bennük a növényi alkotórészek jól felismerhetők. A telepképződés adottságai miatt a lignit minőségét viszonylag alacsony fűtőérték, magas hamu - és nedvességtartalom jellemzi. A lignittelepek között és fölött homokos, iszapos, agyagos üledékek települtek.

 

Lignitbányászat Visontán 


Bányászati technológia

A visontai külfejtéses bányászati tevékenység 1964. július 23-án vette kezdetét a K-I. bányamező nyitásával, melyet  a  Nyugati  bánya,  majd  a K-II. bánya leművelése követett.  A jelenleg még  művelés  alatt  álló Déli bányában a meddőtermelés  2020 év végén, míg a széntermelés 2020.  I. negyedévben befejeződik.

                                                      Visonta Bánya bányamezők elhelyezkedése bányamezők_elhelyezkedése
                                   
A  Keleti - II.  bányamező  folytatásaként  a  Keleti - III. bánya művelése 2015. szeptember 08-án kezdődött el.  A bányában jelenleg négy marótárcsás kotrógép üzemel,  melyek  folyamatosan  takarítják  le  a széntelepeket. Ezeken kívül szükség van egykanalas kiskotrók   alkalmazására   is  a  nagygépekkel  nem végezhető  egyedi  technológiai feladatok ellátására.

Az  itt  található  több  mint  200  millió  tonnányi  szénvagyon  hosszú  távon biztosítja  az  erőmű  tüzelőanyag - ellátását.

szén  telepek  jövesztése  merítéklétrás  és  egykanalas  kotrógépekkel  történik.
A  szén  a  K-i III.  bányából   11,8  km  hosszú  szalagpályán  jut  el  az  Erőműbe.

Marótárcsás kotrógépek

A marótárcsás- és merítéklétrás kotrógépek a jövesztett anyagot szállítószalagra adják fel. A szalagrendszerek 1400 mm és 1600 mm hevederszélességű elemekből állnak.

A kotrógépek, a szállítószalagok és a hányóképző gépek gépláncokká kapcsolódnak. Külön említést érdemel a szállítószalag nélkül üzemelő úgynevezett közvetlen átrakó rendszer, amely - Európában egyedülállóan - kizárólag kotrógépből és hányóképző gépből áll.

    
Tájrendezés

A bányaművelési tevékenység része az újrahasznosításra alkalmassá tétel, ennek során technikai tájrendezést, majd biológiai tájrendezést végzünk.

Visonta déli bányamező széntermelése 2021. I. n.évben befejeződik. Megkezdődik a véggödör alsó részének a  visszatöltése,  a  technikai  tájrendezése, a végrézsűk kialakítása. A bányabezárási tevékenységet bezárási tervek  alapján  végezzük.   A munkák  során  figyelembe vesszük a megújuló villamos-energiatermelés  (PV) kialakításának lehetőségét, ami a cégcsoport ezirányú terveivel összhangban van.

2020  évben  a  Déli-bányában  tervezetten  technikai  tájrendezés  16,0 ha  sík, és 6,5 ha  rézsű  felületen valósul  meg.  Visonta   Kelet i - III. - bányában  a  tájrendezés  a  termelési  tevékenységgel  összhangban folyamatos.  2020 évben tervezetten  technikai  tájrendezés  9,25 ha  sík  felületen  valósul  meg. Biológiai tájrendezés  két  lépcsőben  (tavaszi, őszi telepítés)  18,25 ha  sík  felületen történik.

 


Lignitbányászat Bükkábrányban


Hazánkban két, iparilag is számbavehető lignittelep található: a Vas-megyei Torony környékén, valamint csaknem folytonos vonulatban Észak-Magyarországon. Ezen belül a bükkábrányi lignitmező a Bükk-hegység és az Alföld peremvidékén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található.


Térbeli kiterjedés, elhelyezkedés 

A Mátrai Erőmű ZRt. Bükkábrány Bányája, Borsod Abaúj Zemplén megyében Bükkábrány, Mezőnyárád és Vatta községek között helyezkedik el, túlnyomórészt mezőgazdasági művelés alatt álló külterületek szomszédságában.
 

Bányászati tevékenység Bükkábrányban

                                                                       Nyitóárok kialakítása 1985-ben

 Nyitóárok kialakítása 2.kép - 1985-ben           Nyitóárok kialakítása 3.kép - 1985-ben.jpg                                                                              

A 1985. év tavaszán megnyitott bányában a meddő letakarítás, és a széntermelés ÉK irányában, az úgynevezett É-i bányában indult meg, a jövesztést saját és alvállalkozó által üzemeltetett kiskotrógépek és nyesőládák végezték.

A Bükkábrányi Bánya mindenkori széntermelési terve az erőmű fűtőanyag igényéhez igazodik, az éves széntermelési tervszámok 1993-tól kezdve meghaladták a 3000 kt/évet. 2015. évtől a széntermelés meghaladja a 4000 kt/év volument.

1991 évben kapcsolódott be a széntermelésbe Déli Bányamező is melynek művelése jelenleg is zajlik. Ebben az évben befejeződött a bükkábrányi széntér, valamint a visontai fogadó állomás beruházása, melyek üzembe állítása után már csak vasúti beszállítás történt az erőműbe.

 

Bükkábrány vasútállomás                                                                                    Bükkábrányi vasútállomás


 A széntermelést végző merítéklétrás kotrógépek:

                                         HM-5 kotrógép                                                                                 HM-4 kortógép

HM-5 kotrógépHM-4 kortógép


Meddő kőzet letakarítása marótárcsás kotrógépekkel: 
                                              
                                                       MT-10, MT-11 és MT-12 üzemjelű kotrógépek

MT-10, MT-11, MT-12 üzemjelű kotrógépek 

2009. évtől üzembe állt az MT-14 jelű marótárcsás kotrógép:

                                                 
                                  IMG_7552


A Déli bányában a technikai tájrendezés a bányaművelési technológia ütemének megfelelően újonnan kialakuló felületeken valósult meg. 

A biológia tájrendezés az erre alkalmas területeken szorosan követte a felületrendezést. Ennek fő célja a rézsűvédelem és az erdősítés volt. Az erdőtelepítések során több mint 1,5 millió csemete került kiültetésre. 

Az erdősült területeken Társaságunk erdőgazdálkodó. A helyreállt biológiai környezetben vadgazdálkodás folyik.

A meglévő hányóterületek arra alkalmas sík felületein Társaságunk a megújuló energia termelés érdekében fotovoltaikus projekt megvalósításába kezdett. Ennek első, 32 hektáros területen létesített cca. 20 MW teljesítményű naperőműve 2019. évben került üzembe helyezésre.


További hányófelületek rendezése a későbbiekben lehetőséget nyújt újabb PV egységek létesítésére.

Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű                                                                            Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű