Biomassza együttégés

Biomassza együttégetés

A biomassza:

A Mátrai Erőmű ZRt. 2000-től vizsgálja a lehetőségét az együttégetési projekteknek, különösen a biomassza felhasználásával.

Energetikai szempontból a biomasszák többnyire jelentős energiatartalommal rendelkező mezőgazdasági termelésből vagy egyéb forrásból származó anyagok.

A Mátrai Erőműben hasznosított biomasszák az alábbiak:

-    hagyományos mezőgazdasági termények melléktermékei és hulladékai 
     (szalma, kukoricaszár, gombakomposzt, malomipari melléktermékek, stb.)
-    erdőgazdasági és fafeldolgozási hulladékokat (faapríték, -nyesedék, 
     fűrészpor, stb.)
-    energetikai célra termesztett növények (fás- és lágyszárú energianövények)
-    takarmánynövények feldolgozási hulladékai (maghéjak, egyéb hulladékok, stb.),
-    növényi olajok sajtolása kapcsán keletkező olajpogácsa
-    bio üzemanyagok (bioetanol) valamint szeszfőzés előállítása kapcsán keletkező
     szeszmoslék és szőlőtörköly
-    a szennyvízkezelésből származó iszap.

Energiahordozóként a biomassza tulajdonságai:

-    A fotoszintézist fenntartó napsugárzásnak köszönhető megújulás.
-    Az energetikai hasznosítás lehetősége a légkör széndioxid-koncentrációjának
     növelése nélkül.
-    A másodlagos biomasszák nem energiahordozóként való hasznosítása
     korlátozott, hulladékként környezetterhelést jelent.
-    A biomassza energetikai felhasználása “CO2-semleges”, vagyis elégetésekor
     csak annyi szén-dioxid termelődik, amennyit a növényi fotoszintézis felhasznált.
-    A biomassza – a szén, a kőolaj és a földgáz után – a világ negyedik legnagyobb
     energiaforrása. Világviszonylatban a felhasznált energia kb. 14%-át, a fejlődő
     országokban mintegy 35%-át képezi.

Hazai helyzetkép:

1. Magyarországon léteznek működő energia ültetvények, amelyek már 1-2 éve
    teremnek.

2. Az ültetvények kis kapacitású, néhány MW teljesítményű tüzelőberendezéseket
    szolgálnak ki. Lényegesen nagyobb mennyiségű felhasználást tesz lehetővé a 
    lignittüzelésű erőműben történő együttégetés,  melynek kapcsán évi 500 ezer-
    1 millió tonna közötti mennyiség is realizálható.

3. A fafeldolgozó üzemekben, valamint a folyók árterein jelenleg is nagy 
    mennyiségű biomassza képződik, melyek energetikai hasznosítása az erőműben
    megoldott.

4. A Mátrai Erőmű ZRt. érdekelt abban, hogy az erőmű környeztében, azon belül is
   az Ipari Parkban letelepült cégekkel kölcsönös előnyökön alapú együttműködést
   alakítson ki. Ennek részeként a Mátrai Erőmű ZRt. átveszi egyes cégektől a
   megfelelő energiatartalommal rendelkező mezőgazdasági melléktermékeket és
   az erőmű kazánjaiban biomassza tüzelőanyagként hasznosítja azokat.

5. A szennyvíziszap tárolását és felhasználását egyre inkább korlátozzák az EU-s
    jogszabályok. Magyarországon az EU direktívákból adódóan egyre több
    szennyvíziszap keletkezik az elkövetkező években. A Mátrai Erőmű kazánjai,
    valamint füstgáztisztító berendezései - megfeleő technológiai módosításokkal -
    alkalmasak a szennyvíziszapok együttégetéssel történő hasznosítására.

A növényi eredetű biomasszák alkalmazásában a továbblépést az agrár partnerekkel történő  bővülő kooperáció, a mezőgazdasági termesztési háttér feltérképezése, valamint a mezőgazdaság  termelési hulladékainak gazdaságos felhasználásának megteremtése jelenti. A Mátrai Erőmű ZRt.  nyitott az új beszállítói kapcsolatok felé, a kölcsönös előnyökre alapozva.

Törvényi háttér

Európai Unió energiapolitikai eszközrendszere az alábbi:

o        20 % energia hatékonyság növekedés
o        20 % üvegházhatást kiváltó gázok (GHG) kibocsátásának csökkentése
o        20 %-ra növelni a megújuló energiaforrásokból előállított energia részarányát
o        10 %-os részaránya legyen a közlekedésben a bio üzemanyagoknak

A magyarországi helyzet - az EU direktívákból kiindulva – jónak mondható, mind a megújuló energiák kötelező átvétele, mind az energetikai növénytermesztés alapjául szolgáló jogszabályok tekintetében A vonatkozó jogszabályok finomítása folyamatosan történik a termesztett biomasszák esetében.

Ehhez kapcsolódóan a Mátrai Erőmű ZRt. 2007. évben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál regisztráltatta energia növény feldolgozóként biztosítva ezzel a vonatkozó jogszabályokban leírt energia növény termelőkre vonatkozó értékesítési kötelezettségek biztosítását az átvevői oldalról.

Biomassza fogadó és beadagoló üzem létesítése

A lignittüzelés technológiája szigorú követelményeket támaszt az idegen tüzelőanyagok minőségére és mennyiségére vonatkozóan, ezért rendkívül fontos a biomasszák egyenletes bekeverése, és szabályozott beadagolása. Jogszabályi oldalról is fontos a mindenkori egyenletes, a minimum és maximum követelményeknek megfelelő beadagolás biztosítása.

Korábban a Mátrai Erőmű szénterén történt a ledeponálás és a keverés, de az egyre növekvő felhasználás szükségessé tette egy új fogadó, keverő, és beadagoló rendszer kiépítését.

Az új fogadó telep az erőmű szomszédságában létesült a Geosol Kft. beruházásában és 2008. év második felében kezdte meg a kereskedelmi üzemét. Az üzemi tapasztalatok kedvezőek a beadagolás jól szabályozható. Jelenleg folyamatban van a beruházás második ütemének megvalósítása, illetve a beszállítást végző járművek részére egy parkoló létesítése. 

Szennyvíziszap együttégetés:

A Mátrai Erőmű ZRt. már korábban megkezdte a szennyvíziszap együttégetési projekt előkészítését (megvalósíthatósági tanulmány, hatósági hozzájárulás a kísérletekhez, komplex rendszer ajánlatkérése tervezéssel, beszállítói kapcsolatfelvétel). Több kísérlet is zajlott a különböző víztelenítési technológiával előállított szennyvíziszapokra vonatkozóan. Ezen a területen akkor várható előrelépés, ha a Mátra környezetében rendelkezésre áll olyan mennyiségű és minőségű szennyvíziszap, ami az együttégetéshez szükséges beruházás gazdaságosságát biztosítja. Ebben az esetben kiépíthető a biomassza elékészítő telephez hasonló fogadó egység, amely mind technológiai, mind egészségügyi szempontból megfelel a követelményeknek.

A kiegészítő tüzelőanyagok (biomasszák, hulladékok) palettájának szélesítésével a villamos energiát egyre kedvezőbb feltételekkel tudjuk értékesíteni a  partnerek felé, ezért jövőre nézve meghatározó cél számunkra, hogy a Mátrai Erőmű ZRt., a hulladékártalmatlanítási- és megújuló energiaforrás piacainak megbízható, hatékony szereplője lehessen.