Magatartás kódex

Preambulum

  

Az Mátrai Erőmű ZRt.-nél tisztában vagyunk a társadalomban betöltött szerepünkkel és az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel, valamint a részvényesekkel és munkatársakkal szembeni felelősségünkkel. Erre tekintettel olyan egyértelmű alapelveket vallunk, melyek meghatározzák a vállalati és társadalmi tevékenységeink kereteit.

Cselekvéseinket főként közös értékeink, a bizalom, a szenvedély és teljesítmény határozzák meg, melyek garantálják az Mátrai Erőmű ZRt. átfogó identitását, és melyeket a jelen Magatartási kódexben konkretizálunk.

Minden munkatárs köteles önállóan, őszintén, lojálisan, feddhetetlenül és tiszteletteljesen viselkedni az embertársaival és a környezetével szemben. Vezetőinknek ilyen értelemben példát kell mutatniuk.

Vállalatunk legfőbb céljai közé tartozik, hogy ügyfeleinek az elvárt szolgáltatásokat nyújtsa, és erre alapozva sikereket érjen el. Folyamatosan arra törekszünk, hogy még jobb minőséget és teljesítményt érjünk el és ezzel folyamatosan piaci megtérülést biztosítsunk részvényeseink számára. Ennek során

–      a munkatársak tudására, erejére és munkájára

–      a megbízható társadalmi és politikai környezetre,

–      a tudományos-műszaki fejlődésben rejlő lehetőségekre,

–      az innovatív termékek fejlesztésénél egyértelműen az ügyfélközpontúságra helyezzük a hangsúlyt.

A jelen Magatartási kódex három fő célja:

-       minden egyes munkatársat önálló felelősségteljes tevékenységre bátorít és ehhez ad iránymutatást,

-       meghatározza a vállalati tevékenységeink céljait és elveit,

-       mércét állít fel a szerződéses partnerekkel történő együttműködéshez, és közös alapot teremt a szerződéses kapcsolatokban.


 

 I.                   Hatály

A Magatartási kódex egységesen vonatkozik a Mátrai Erőmű ZRt.-re, a társaság összes üzleti kapcsolatára és valamennyi olyan területre, ahol a munkatársak a Mátrai Erőmű ZRt. képviseletét látják el.

Global Compact

Csatlakoztunk az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Global Compact kezdeményezéséhez. Ezzel kötelezettséget vállaltunk arra, hogy hatáskörünkben elismerjük, támogassuk és teljesítsük a Global Compact 10 alapelvét az emberi jogok, a munkajogi szabályok, a környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem terén.

II.                Jogszabályoknak megfelelő magatartás

Számunkra fontos, hogy mindig sikeresek legyünk. Értelmezésünk szerint ez csak a vállalati területek etikus magatartása révén valósulhat meg. Vonatkoznak ránk törvények, rendeletek és egyéb előírások. Ezek biztosítják a tevékenységeink alapjául szolgáló mozgásteret. Folyamatosan ügyelünk arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően működjünk és ezt várjuk el partnereinktől is.

III.             Külső kapcsolatok

Általános alapelvek

Az üzleti céljainkat kizárólag jogilag és etikailag kifogástalan eszközökkel kívánjuk elérni. Ezt várjuk el a partnereinktől is.

Szigorúan külön kell választani a magánérdekeket és a vállalati érdekeket. Az előforduló összeférhetetlenségeket nyilvánosságra kell hozni, és fel kell oldani. Az összeférhetetlenségnek még a látszatát is kerülni kell.

A vállalat anyagi és nem anyagi javaival szakszerűen és kíméletesen bánunk, továbbá megóvjuk őket az elvesztéstől, a lopástól vagy a visszaéléstől. Ugyanígy tiszteletben tartjuk harmadik fél tulajdonát és védjük az üzleti titkokat.

Harmadik fél pénzügyi támogatását sem kérni, sem elfogadni nem lehet, és szintén nem lehet ezt felajánlani vagy biztosítani. A támogatások egyéb fajtái csak a szokásos üzleti gyakorlat szerint megengedettek, amennyiben nem számítanak túlzott befolyásolásnak. A készpénzes támogatások tilosak.

Ügyelünk a személyi adatok gondos kezelésére.

Ügyfelekkel szembeni magatartás

Ügyfeleinknek a termékek és szolgáltatások széles körét kínáljuk az energiaszolgáltatás terén. Kiemelten fontos számunkra, hogy ügyfeleinket tisztességesen kezeljük, és számukra megfelelő és hatékony megoldásokat kínáljunk.

Részvényesekkel szembeni magatartás

Részvényeseink tőkéje a vállalati tevékenységeink előfeltétele és alapja. Célunk ezért ennek megóvása és a piaci megtérülés elérése.

Üzleti partnerekkel szembeni magatartás

Támogatjuk a szabad versenyt és a transzparens piacokat, és küzdünk a tisztességtelen verseny és a versenykorlátozások ellen. Ide sorolható az adózásról, a támogatásokról és a közbeszerzésekről szóló előírások betartása is.

Tevékenységeink révén szeretnénk elérni a Magatartási kódexben szereplő alapelvek minél szélesebb körben való elterjedését. A Mátrai Erőmű ZRt.-vel üzleti kapcsolatban álló vállalatoktól elvárjuk tehát, hogy az együttműködés alapjának tekintsék a jelen Magatartási kódexben szereplő alapelveket. Ez úgy valósul meg, hogy a szerződéses kapcsolatokban figyelembevételre kerülnek az Mátrai Erőmű ZRt. Magatartási Kódexébe foglalt magatartási alapelvei. Amennyiben az üzleti kapcsolatokban konkuráló szabályozások lennének vagy a magatartási alapelvek figyelembevételét nem lehetne elérni, úgy arra törekszünk, hogy meg tudjunk állapodni egy minimum az ENSZ Global Compact szintjének megfelelő közös normában. Felülvizsgáljuk az üzleti partnerekkel fennálló üzleti kapcsolatokat abban az esetben, ha ismertté válik, hogy megszegik ezeket az elveket, és meghozzuk a szerintünk szükséges és megfelelő intézkedéseket.

Tanácsadók és közvetítők bevonása esetén különösen ügyelünk a képzettségükre és a feddhetetlenségükre.

Minden üzleti kapcsolatban figyelembe vesszük az alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szankciós és embargó-előírásokat, valamint a külgazdasági tárgyú jogszabályok egyéb korlátozásait. Ezen túlmenően meghozzuk az összes szükséges és megfelelő intézkedést a pénzmosás megakadályozására.

 Nyilvánossággal szembeni magatartás

Nyilvánosságra hozzuk a magyarországi és nemzetközi jogszabályi  rendelkezésekkel összhangban lévő vállalati információkat. A Mátrai Erőmű ZRt. valamennyi közleménye teljeskörű, szakszerű, tartalmilag helytálló és érthető, valamint időszerű. Tiszteletben tartjuk az újságírók és a médiumok szakmai függetlenségét.

Kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak arra, hogy a nyilvánosság, a médiumok vagy harmadik fél részére továbbadják a Mátrai Erőmű ZRt.-t érintő információkat.  

IV.              Politikai szereplőkkel szembeni magatartás

Számunkra elengedhetetlen az állami szervek és a politikai pártok képviselőivel folytatott párbeszéd. Ennek során el akarjuk kerülni a nem megfelelő befolyásolásnak még a látszatát is. Elkötelezzük magunkat a politikai semlegesség mellett, és nem adunk adományt politikai pártoknak, valamint olyan szervezeteknek vagy alapítványoknak, melyek szoros kapcsolatban állnak politikai pártokkal.

A Mátrai Erőmű ZRt. nem foglalkoztat olyan munkatársat, aki főállásban közhivatalt tölt be. E kör képviselőivel nem kötünk tanácsadói szerződéseket vagy díjazással járó hasonló megállapodásokat.

V.                 Elköteleződés a társadalmi felelősségvállalás mellett

A társadalommal és a környezettel szembeni felelősségvállalás a folyamatos vállalati siker lényeges tényezője. Tudatában vagyunk ennek, és ezért támogatjuk a társadalmi elköteleződést, elsősorban szociális, ökológiai és kulturális területen. Keressük a párbeszéd lehetőségét azokkal a csoportokkal, melyek érintik az üzleti tevékenységeinket, vagy amelyek tevékenységei hatással vannak a Mátrai Erőmű ZRt. vállalati tevékenységére.

Támogatjuk a munkatársak magánjellegű elköteleződését az állampolgári, politikai-demokratikus és társadalmi, különösen karitatív és szociális területen, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a vállalati érdekekkel. A Mátrai Erőmű ZRt. ennek során nem a saját vállalati érdekeit valósítja meg.

VI.              Belső kapcsolatok

Esélyegyenlőség és tiszteletteljes egymás mellett élés

Ügyelünk minden egyes munkatárs méltóságára és személyiségére. Az egymással való érintkezést a kölcsönös tisztelet, korrektség, csapatszellem, szakmaiság és nyíltság jellemzi.

Egy munkatársat vagy pályázót sem részesítünk hátrányban a neme, családi állapota, etnikai származása, nemzetisége, kora, vallása vagy szexuális érdeklődése, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt. A munkatársak kiválasztása, kiképzése és támogatása során a képességeik és a szakképzettségeik jelentik a főbb kritériumokat.

Támogatjuk az esélyegyenlőséget és sokszínűséget.Támogatjuk a vállalati érdekek és a magánélet összehangolását. Különösen odafigyelünk a család és munka egyensúlyára.

Munka- és eszközbiztonság, egészségvédelem

A munka- és eszközbiztonság és az egészségvédelem folyamatos javításán dolgozunk.

Minden egyes munkatárs felelős a munkahelyén a másik ember és a környezet védelméért. Minden egyes vezető köteles arra, hogy oktassa a munkatársait és támogassa őket e felelősség vállalásában.

VII.           A Magatartási kódex jelentések átültetése, konkretizálása és betartása

Általános alapelvek

A jelen Magatartási kódex a vállalati kultúránk alapja és a mindennapjaink magától értetődő része. Mindazonáltal elsősorban a vezetők feladata, hogy újra és újra aktívan támogassák és megköveteljék a végrehajtását és betartását. A Belső ellenőrzés ügyel a vizsgálatai során a Magatartási kódex betartására, és annak alapelvei a vizsgálati kritériumok részét képezik. A Magatartási kódex az alapja a további ágazat- vagy ország specifikus sajátosságokat figyelembe vevő vállalati szabályoknak.

Compliance Management rendszer

A jelen Magatartási kódex megszegésével kapcsolatos kockázat lehetőség szerinti csökkentése érdekében anyavállalatunk többek között kialakított egy Compliance Management rendszert. Ez segíti elő a vállalatnál felmerülő potenciális strukturális korrupciós kockázatok beazonosítását. Meghozzuk, rendszeresen kommunikáljuk és felügyeljük, valamint folyamatosan fejlesztjük a kockázatok leküzdése és csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket. Ilyen módon kívánjuk megteremteni a konszernszinten a legmagasabb elvárásoknak megfelelő compliance kultúrát.

Kapcsolattartó és Compliance megbízott

A jelen kódexszel és annak betartásával kapcsolatos összes kérdésről minden egyes munkatársnak a felettesével vagy az illetékes Compliance megbízottal kell beszélnie. Ugyanez vonatkozik a Magatartási kódex megszegésével kapcsolatos támpontokra.

Mátrai Erőmű ZRt. compliance megbízottja:

Lados Tibor humán erőforrás igazgató   

telefon: +3630/525-8545                                                          

email: tibor.lados@mert.hu

A Mátrai Erőmű ZRt. Compliance megbízottja  mindig rendelkezésre áll kapcsolattartóként ilyen esetekben, különösen a korrupció-megelőzés terén. Szigorúan bizalmasan kezel minden kérdést, minden információt és minden javaslatot, és olyan részletesen foglalkozik velük, amennyire azt az adott ügy szükségessé teszi. Kérésre a munkatárs tájékoztatást kap arról, hogy mi történt a bejelentésével, valamint hogy történtek-e intézkedések, és ha igen, milyenek. A Compliance megbízott munkatársak általi bevonása nem eredményez személyes hátrányt, kivéve ha  az érintett munkatárs maga is vétett a Magatartási kódex ellen.

Továbbá rendelkezésre áll egy külső kapcsolattartó is, aki fogadja a jelen Magatartási kódex esetleges megszegésével kapcsolatos bejelentéseket. Ezen külsős helyre küldött információk – kérésre anonim módon – továbbításra kerülnek az Mátrai Erőmű ZRt. Compliance megbízottja részére, aki a fentieknek megfelelően kezeli azokat.

A Compliance megbízott és a külső kapcsolattartó elérhetőségei a közérdek könyvtárban megtalálhatók.

A Magatartási Kódex betartásának ellenőrzése, rendszeres beszámoló készítés

Minden vezető személyes felelősség mellett köteles évente beszámolni a Magatartási kódex saját szervezeti egységében történő végrehajtásáról.

Dokumentáció

Az irányelveink, ill. végrehatási utasításaink szerint a döntéshozóknak adott releváns támogatásokat, az adományozásokat és szponzorálásokat, valamint a tanácsadói és közvetítői szerződéseket egy konszernszintű nyilvántartásban dokumentáljuk. 

Visonta, 2016. augusztus 11.