MVM Zrt. vételi jog gyakorlása a Mátrai Erőmű Zrt. részvényeire vonatkozóan

Az MVM Zrt. ezúton tájékoztatja a Mátrai Erőmű Zrt. nem állami részvényeseit a Cégközlönyben megjelent 2. közlemény tartalmáról:

I.          MVM ZRT., MINT VÉTELI JOG GYAKORLÓJA ÉS A MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. ÁLLAMI RÉSZVÉNYESE

Az MVM Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.; Cg.: 01-10-041828) vételi jogot gyakorol a Cégközlönyben történő 1. közlemény megjelenésének napjától, azaz 2020. április 23.-tól, a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: „Kgt.”) foglalt jogszabályi rendelkezések betartása mellett a Mátrai Erőmű Zrt. (székhelye: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.; Cg.:10-10-020024; a továbbiakban: „Mátrai Erőmű”) nem állami részvényeseinek részvényei (a továbbiakban: „vételi joggal érintett részvények”) vonatkozásában.

Az MVM Zrt. a Mátrai Erőműben 98,81%-os közvetett tulajdonosi részesedést szerzett 2020. március 26-án, amely részesedésszerzést a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 2020. április 1-jén kézhez vett határozatával utólagosan tudomásul vett, így az MVM Zrt. a Kgt. 1. § d) pontja értelmében 2020. április 1-jétől állami részvényesnek minősül a Mátrai Erőműben.Jelenleg az MVM Zrt. 3.383.880 db, egyenként 10.000 Ft névértékű részvénnyel rendelkezik a Mátrai Erőműben, amely az alaptőke 98,81%-a. 

II.         RÉSZVÉNYEK VÉTELÁRA

A részvények vételárának kiszámítási módját a Kgt. 7/D.§ (1) bekezdése tartalmazza, miszerint egy részvény ellenértéke az egy részvényre jutó saját tőke értéke, valamint a Kgt. 7/D. § (3) bekezdés szerinti két független könyvvizsgáló által meghatározott piaci értékek összegének számtani középértéke közül a magasabb összege.

Az MVM Zrt. a részvények ellenértékének meghatározásakor figyelemmel volt a Ptk. 3:324:§-ban foglalt rendelkezésekre is.

A fentiek eredményeként megállapításra került a Mátrai Erőmű, részvénysorozatonként az egy részvényre jutó ellenértékének összege, amely 21.895,-Ft

Az MVM az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzforgalmi szolgáltatónál helyezi letétbe a pénzben teljesítendő, Társaság részvényeinek ellenértékét.   

III.       MIT KELL TENNI A MÁTRAI ERŐMŰ RÉSZVÉNYESEKÉNT? 

Tekintettel arra, hogy a Mátrai Erőmű részvényei dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, így a Kgt. 7/E. §-a értelmében a vételi joggal érintett részvények tulajdonosai kötelesek a vételi jog gyakorlásáról szóló, a Cégközlönyben megjelent 2. közlemény közzétételét, összhangban a jelen tájékoztató megjelenését – az MVM Zrt. honlapján- (azaz 2020. július 16.) követő 15 napon belül (azaz 2020. július 31. napjáig) részvényeikett transzferálni az MVM ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 0344/002236-os számú értékpapírszámlájára, megjegyzésként kérjük szíveskedjen feltüntetni az MVM számlatulajdonos kódját, amely 34404586.

Tájékoztatjuk, hogy magánszemély részvényes esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 67. §-a alapján árfolyam nyereségből származó jövedelem keletkezhet, amely a Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1.§(5) bekezdése alapján szociális hozzájárulás fizetési kötelezettséggel is járhat, ebből következően magánszemély részvényes számára a részvény(ei) után járó ellenértéknek a közterekkel csökkentett összege kerül kifizetésre. 

A vételi joggal érintett részvényekért járó ellenérték kifizetéséhez az alábbi igazolások, illetve dokumentumok benyújtása szükséges:

·         a vételi joggal érintett részvények tulajdonosa köteles igazolni az értékpapírszámlájának a vételi jog gyakorlásáról az MVM Zrt. által fentiekben megjelölt értékpapírszámla javára történt terhelését, vagy a vételi joggal érintett részvények érvénytelenítését,

·         a vételi joggal érintett részvények tulajdonosa köteles megjelölni a vételi jogot gyakorló MVM Zrt. számára azon bankszámlaszámát, amelyre a vételi joggal érintett részvények után járó ellenérték átutalását kéri,

·         amennyiben a vételi joggal érintett részvények tulajdonosa magánszemély, köteles az adó- és hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapításához szükséges nyilatkozatot az MVM Zrt., mint vételi jogot gyakorló részvényes számára megküldeni. 

A vételi joggal érintett részvényekért járó ellenérték kifizetése érdekében a fentiekben megjelölt dokumentumokat (igazolás az értékpapírszámla megterheléséről, vagy a részvények érvénytelenítéséről; a részvényes bankszámlaszámának megjelölése; magánszemély részvényes esetén az ellenérték megállapításához szükséges jövedelemadó nyilatkozat, valamint a szociális hozzájárulás megállapításához szükséges nyilatkozat), postai úton, az MVM Zrt. postacímére (1255 Budapest 15, Pf. 77), az MVM Zrt. Treasury Osztályának címzett regisztrált küldemény formájában szíveskedjen megküldeni. 

IV.         MVM ZRT. TEENDŐI A RÉSZVÉNYEIK KIFIZETÉSE KAPCSÁN 

A megküldött dokumentumok letétkezelő számára történő benyújtását az MVM Zrt., mint vételi jogot gyakorló részvényes végzi és intézkedik a vételi joggal érintett részvényekért járó ellenérték letétkezelő útján történő mihamarabbi kifizetése érdekében.

A vételi joggal érintett részvényekért járó ellenérték kifizetésének időpontja nem lehet későbbi, mint a vételi joggal érintett részvényeknek az MVM Zrt. által megjelölt értékpapírszámlájára történő transzferálásról/a részvények érvénytelenítéséről az MVM Zrt., mint vételi jogot gyakorló részvényes számára eljuttatott igazolás postai feladásának nap ját követő 30. nap.  

A vételi joggal érintett részvények tulajdonosa a részvény ellenértékének kifizetésére vonatkozó igényét a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül érvényesítheti.A vételi joggal érintett részvény végrehajtás alá vonása tekintetében a Kgt. 7/C. § (3) bekezdése az irányadó.

A vételi joggal érintett részvények kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő késedelmi kamat vonatkozásában a Kgt. 7/B. § (5) és 7/E. § (6) bekezdésében foglaltak irányadók. 

V.         MI TÖRTÉNIK, HA NEM ÉRTÉKESÍTI A RÉSZVÉNYEIT, ÉS NEM FOGADJA EL AZ MVM ZRT. VÉTELI AJÁNLATÁT? 

A Kgt. jogszabályi rendelkezései értelmében, amennyiben a Cégközlönyben lévő 2. közlemény megjelenését követő 15 napon nem transzferálja az MVM Zrt. részére a részvényeit, akkor a Mátrai Erőmű érvényteleníti azokat a 16. napon, azaz 2020. augusztus 1. napján. Ezt követően pedig a Mátrai Erőmű új részvényeket bocsát ki, amelyeket az MVM rendelkezésére bocsát.  

További információ:

M&A Jogi Osztály, MVM Zrt.E-mail:             zslada@mvm.hu / szszelpal@mvm.hu