Osztalékfizetés a Mátrai Erőműnél

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közleménye a 2012. évi osztalékfizetés rendjéről

A Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság – továbbiakban: Mátrai Erőmű ZRt. – Igazgatósága a társaság 2013. április 19-én megtartott közgyűlés döntése alapján a 2012. üzleti évet érintő osztalékfizetés rendjéről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt részvényeseket:  

A Mátrai Erőmű ZRt. a 10.000.- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvényeire (HU 0000110218)  5.840.- Ft bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2013. június 4. A Mátrai Erőmű ZRt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli 2013. június 4. után történő osztalékfelvétel esetén.  

Az osztalék kifizetésének feltételei

Azon részvényes jogosult osztalékra, akinek az osztalékfizetés fordulónapján, 2013. május 23-án a részvények a tulajdonában vannak. Azon részvényesnek fizethető ki az osztalék, akinek a részvénykönyvi bejegyzéshez, valamint az osztalék kifizetéshez szükséges valamennyi adatát a részvényes számlavezetője a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban KELER Zrt.) Általános Üzletszabályzatában részletezett módon és formában megadta a KELER Zrt., mint a Mátrai Erőmű ZRt. által az osztalék kifizetésével megbízott társaság részére. A Mátrai Erőmű ZRt., illetve a megbízásából eljáró KELER Zrt. nem felel a számlavezetők hibás, hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatásából eredő késedelemért.

Az osztalék kifizetésének módja

Az egyes részvényesek részére kifizethető osztalék meghatározása a részvényes által megadott, az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok alapján történik. A kifizethető osztalék és a levonandó adó, valamint egészségügyi hozzájárulás részvényesenkénti meghatározását a KELER Zrt. végzi a hatályos adó jogszabályok és a számlavezetők által biztosított adatok alapján.

Az osztalék kifizetése átutalással történik közvetlenül a részvényes bankszámlájára, amennyiben ez a KELER Zrt. részére megadásra került. Ennek hiányában a részvényes számlavezetőjéhez történik az osztalék utalása, aki jóváírja azt a részvényes számláján. Hiányos adatszolgáltatás esetén kizárólag az adatok pótlását követően kerülhet sor az osztalék kifizetésére.  

Magánszemély részvényes esetén az osztalék kifizetéséhez szükséges adatok: név, születési név, születési idő, születési hely, anyja születési neve, állampolgárság, adóazonosító jel (vagy külföldi illetőség esetén útlevélszám), a részvényes címe.  

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által tartós befektetési számlán tartott részvények esetén 2010. évtől az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B. § (6) bekezdés c) pont és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 4. számú melléklet). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a Mátrai Erőmű ZRt. osztalékfizetésben részt vevő megbízottjának, a KELER Zrt-nek megadni azt az információt, hogy a részvények tartós befektetési számlán vannak-e nyilvántartva. Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 16 %-os személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre. Felhívjuk figyelmüket, hogy az osztalékot mindemellett 14%-os egészségügyi hozzájárulás levonás terheli. Jogi személy részvényes esetén a kifizetéshez szükséges adatok: cégnév és székhely, továbbá belföldi illetőség esetén az adószám.

Jogi személyek részére az osztalék közteher levonása nélkül kerül kifizetésre. A 2012. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától számított 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.  

A számlavezetők adatszolgáltatási kötelezettsége

A számlavezetők a KELER Zrt. által meghirdetett eljárási rend szerint a tulajdonosi megfeleltetés alkalmával adják meg a KELER Zrt. részére a részvénytulajdonos adatait. Amennyiben a számlavezető a tulajdonosi megfeleltetéskor nem, vagy nem megfelelően azonosítja részvénytulajdonos ügyfeleit, úgy azt az osztalékfizetés időszaka alatt megteheti. A pótlólagosan lejelentett adatok alapján fizetendő osztalék utalására a hiánypótlást követő hónapban kerül sor. A Mátrai Erőmű ZRt. és a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényéből származó késedelemért.  

Az adóigazolás kiadása

 A részvények után kifizetett osztalékról és a levont közterhekről a KELER Zrt. igazolást állít ki, és azt legkésőbb 2014. január 31-éig eljuttatja a részvényesek részére.  

Amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján, kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az Art. 4. sz. mellékletében részletezett dokumentumokat a számlavezetőknek legkésőbb 2013. május 31-éig át kell adniuk a KELER Zrt. Kibocsátói Osztálya részére (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.). Felhívjuk a számlavezetők figyelmét, hogy a 2012. adóévről kiállított illetőségigazolások tekintetében a külföldi adóhatóság – az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet – által kiállított okirat magyar nyelvű szakfordításáról készült másolatot áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén a magyar nyelvű szakfordításról készült másolattal együtt áll módunkban elfogadni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás, sem annak későbbi pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2013. május 31-éig a KELER Zrt-hez, akkor külföldi magánszemély esetén az osztalék 16 % személyi jövedelemadó levonásával kerül elutalásra számára. Az ügyfél a 16 %-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözet visszatérítését igényelheti az adóhatóságtól a Mátrai Erőmű ZRt. által kiállított igazolás alapján.  

Az Szja törvény 2011. január 01-től hatályba lépő módosításának értelmében a 2013 évben kifizetésre kerülő osztalék esetében általános szabályként a kifizetést 16 %-os személyi jövedelemadó terheli.

 

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság