Osztalékfizetési közlemény

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(3271 Visonta, Erőmű utca 11.)
közleménye a 2018. évi osztalékfizetés rendjéről

A Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Mátrai Erőmű ZRt.) Igazgatósága a társaság 2019. február 28-án megtartott közgyűlés döntése alapján a 2018. üzleti évet érintő osztalékfizetés rendjéről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt részvényeseket:  

A Mátrai Erőmű ZRt. a 10.000.-Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényeire (HU 0000110218)  3.270.- Ft bruttó osztalékot fizet.  

Az osztalékfizetés időpontja: 2019. április 26.   

A Mátrai Erőmű ZRt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli a 2019. április 26. után történő osztalékfelvétel esetén.  

Az osztalék kifizetésének feltételei

Az osztalékra az osztalékfizetés fordulónapján, 2019. április 9-én a részvénykönyvben részvénytulajdonosként szabályszerűen bejegyzett, vagy a fordulónapra érvényes tulajdonosi igazolással rendelkező részvénytulajdonosok jogosultak. Azon részvényesnek fizethető ki az osztalék, akinek a részvénykönyvi bejegyzéshez, valamint az osztalék kifizetéséhez szükséges valamennyi adatát a részvényes számlavezetője, a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban KELER Zrt.) Általános Üzletszabályzatában részletezett módon és formában megadta a KELER Zrt., mint a Mátrai Erőmű ZRt. által részvénykönyv-vezetésre megbízott társaság részére. A Mátrai Erőmű ZRt. nem felel a számlavezetők hibás, hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatásából eredő késedelemért.  

Az osztalék kifizetésének módja

Az egyes részvényesek részére kifizethető osztalék meghatározása a részvényes által megadott, az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok alapján történik. A kifizethető osztalék és a levonandó adó (személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó) részvényesenkénti meghatározását, valamint az osztalék kifizetését a Mátrai Erőmű ZRt. végzi a hatályos jogszabályok és a számlavezetők által biztosított adatok alapján.  

Az osztalék kifizetése átutalással történik közvetlenül a részvényes bankszámlájára, amennyiben ez megadásra került. Ennek hiányában a részvényes számlavezetőjéhez történik az osztalék utalása, aki jóváírja azt a részvényes számláján. Hiányos adatszolgáltatás esetén kizárólag az adatok pótlását követően kerülhet sor az osztalék kifizetésére.  

Magánszemély részvényes esetén az osztalék kifizetéséhez szükséges adatok: név, születési név, születési idő, születési hely, anyja születési neve, állampolgárság, adóazonosító jel (vagy külföldi illetőség esetén útlevélszám), a részvényes címe.  

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a 2019. évben kifizetésre kerülő osztalék esetében általános szabályként a kifizetést 15 %-os személyi jövedelemadó és 19,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adó terheli.    

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által tartós befektetési számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B. § (6) bekezdés c) pont és 7. számú melléklet). A tartós befektetési számla tényét az értékpapír-számlavezető köteles a tulajdonosi megfeleltetésben jelenteni. Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalékot az általános szabályok szerinti levonások terhelik.    

Jogi személy részvényes esetén a kifizetéshez szükséges adatok: cégnév és székhely, továbbá belföldi illetőség esetén az adószám. Jogi személyek részére az osztalék közteher levonása nélkül kerül kifizetésre.  A 2018. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától számított 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.  

A számlavezetők adatszolgáltatási kötelezettsége

A számlavezetők a KELER Zrt. által meghirdetett eljárási rend szerint a tulajdonosi megfeleltetés alkalmával adják meg a részvénytulajdonos adatait. Amennyiben a számlavezető a tulajdonosi megfeleltetéskor nem, vagy nem megfelelően azonosítja részvénytulajdonos ügyfeleit, úgy azt az osztalékfizetés időszaka alatt megteheti a Mátrai Erőmű ZRt. részére történő adatszolgáltatással. A pótlólagosan lejelentett adatok alapján fizetendő osztalék utalására a hiánypótlást követő hónapban kerül sor. A Mátrai Erőmű ZRt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényéből származó késedelemért.  

Az adóigazolás kiadása

A részvények után kifizetett osztalékról és a levont közterhekről a Mátrai Erőmű ZRt. igazolást állít ki, és azt legkésőbb 2020. január 31-éig eljuttatja a részvényesek részére.  

Amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján, kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az Szja. törvény 7. sz. mellékletében részletezett dokumentumokat a számlavezetőknek legkésőbb 2019. március 31.-ig át kell adniuk a Mátrai Erőmű ZRt. Pénzügyi osztálya részére (3271 Visonta Erőmű utca 11.). Felhívjuk a számlavezetők figyelmét, hogy a 2018. adóévről kiállított illetőségigazolások tekintetében a külföldi adóhatóság által kiállított okirat magyar nyelvű szakfordításáról készült másolatot áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén a magyar nyelvű szakfordításról készült másolattal együtt áll módunkban elfogadni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha az illetőségigazolás nem érkezik 2019. április 19.-ig a Mátrai Erőmű ZRt-hez, akkor külföldi magánszemély esetén az osztalék 15 % személyi jövedelemadó levonásával kerül elutalásra számára. A részvényes a 15 %-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözet visszatérítését igényelheti az adóhatóságtól a Mátrai Erőmű ZRt. által kiállított igazolás alapján.  

Visonta, 2019. április 9.  

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság                               igazgatósága