Pályázati kiírás

Kapcsolódó fájlok

A Mátrai Erőmű Zártkörű Részvénytársaság erőmű igazgatósága (Visonta, Erőmű u. 11.), mint Pályáztató nyílt pályázatot hirdet biomassza szállítására az alábbi feltételekkel:

 1.             A pályáztatás tárgyát képező szállítás körülményeire vonatkozó közlések: 

1.1.       A teljesítés helye: 

A teljesítés (átadás-átvétel) helye a Pályáztató biomassza fogadó telephelyén, vagy szénterén kiborítva. (Pályáztató rendelkezése szerint)  

1.2.       Szállítási időszak: 2018. szeptember - 2019. december 

1.3.       Mennyiség: 2018. 1,76 PJ  

2019. 1,76 PJ (opció, lehívása a szállítást megelőző három hónappal) 

A fenti mennyiség Pályáztató döntésétől függően több pályázó között is megosztható, de a minimális mennyiség 250 TJ/év 

1.4.       Ütemezés: pályázó által megadott ütemezés szerint. 

1.5.       Szállítás: Közúton 

1.6.       Minőség: 1. sz. melléklet szerint 

2.             A Pályázat lebonyolítása 

A pályázat két fordulóban kerül lebonyolításra 

2.1.       Részvételi szakasz

A részvételi szakasz során a Pályázónak be kell nyújtania azokat az okiratokat, melyek bizonyítják, hogy alkalmas ajánlattételre és teljesíteni tudja a szerződést, ha ajánlatát elfogadják. A részvételi szakasz során benyújtandó dokumentumok: 

2.1.1             A pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat másolati példányban

2.1.2             Pályázó cégkivonatban szereplő képviseleti jogosultságát bizonyító aláírási címpéldány másolati példányban

2.1.3             Kifejezett és jogilag kötelező erejű nyilatkozat (2.sz. melléklet) arra vonatkozóan, hogy:

 -   A Pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) lévő adótartozása, vámtartozása, adók módjára behajtandó köztartozása és végrehajtásra átadott köztartozása nincs.

-   nem áll csőd-, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt,

-   üzletviteli körében – 5 évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletében, illetőleg jogerős versenyfelügyeleti határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el,

 -  korábbi – 5 évnél nem régebben lefolytatott – versenytárgyalási eljárásban ajánlattételkor hamis adatokat nem szolgáltatott, és ezért nem zárták ki az eljárásból,

-   korábbi – 5 évnél nem régebben lefolytatott – versenytárgyalási eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatás, illetve bírósági határozat nem állapította meg.  

A nyilatkozatot a Pályázó cégszerűen köteles aláírni.  

2.1.4             A pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás a köztartozás-mentességről. 

2.1.5             A Pályázó korábbi biomassza beszállításra vonatkozó referenciáit igazoló iratok. Elvárt és igazolandó referencia:Az elmúlt három évben erőműbe közvetlenül (nem alvállalkozóként) beszállított minimum évi 500 TJ növényi alapú biomassza. Tekintettel arra, hogy Pályáztató nem éget faaprítékot, faaprítékra vonatkozó referenciát nem vesz figyelembe.Referencia igazolásként beadandó a fogadó erőmű cégszerűen aláírt, az éves beszállítások mennyiségét és minőségét (típusát), valamint a szerződésszerű teljesítést igazoló nyilatkozata. Kétség esetén Pályáztató további igazoló iratok benyújtását is kérheti. 

A Pályáztatónál teljesített referencia szállításokról nem szükséges igazolást beadni, csak nyilatkozni a beszállítás időpontjáról, mennyiségéről, minőségéről. 

A részvételi szakasz során benyújtandó dokumentumokat 2018. augusztus 22-én 1100-ig elektronikusan, az alábbi e-mail címre kell megküldeni: andras.giczey@mert.huA részvételi szakaszban megfelelőnek vagy nem megfelelőnek minősített Pályázók a beadást követő egy héten belül kapnak írásban értesítést.   

2.2.       Ajánlattételi szakasz Az ajánlattételi szakaszban csak a részvételi szakaszban megfelelőnek minősített Pályázók nyújthatnak be ajánlatot.Az ajánlat beadásához Pályáztató a megfelelőnek minősített Pályázóknak megküldi:

 -          A Határidős Adásvételi Szerződés tervezetét

-          Az Általános Határidős Adásvételi Feltételek

-          Az Ajánlati Lapot

-          Az Elfogadó Nyilatkozatot

-          Az Összeférhetetlenségi Nyilatkozatot. 

Az ajánlatadás a kitöltött és cégszerűen aláírt Ajánlati Lap, Elfogadó Nyilatkozat, és Összeférhetetlenségi Nyilatkozat beadásával történik. 

3.             Az ajánlat benyújtásának feltételei: 

3.1.       A Pályázónak kell viselnie minden, ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget, a Mátrai Erőmű ZRt. semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért. 

3.2.       A Pályázó a pályázati kiírásban megjelölt szerződés megkötéséig köteles titokban tartani az ajánlat tartalmát, valamint a Kiíró által bármilyen módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan köteles kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, nem hozhat tudomására. Ez nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a konzorciumban részt vevőkkel közölt tényre.  

3.3.       Kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a Pályázók az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatukat az ő érdekkörükben felmerült okból visszavonják, e visszavonásból eredő teljes kártérítési kötelezettséggel bírnak a Kiíró felé.  

4.                  Az ajánlatok érvényességi ideje: 

Az ajánlatok a benyújtási határidőtől számított 30 napig maradnak érvényben. Rövidebb időtartamra szóló ajánlatot a Pályáztató visszautasít, mint nem megfelelőt. 

5.             Az ajánlat formája és aláírása 

5.1.     A Pályázónak 1 példányban kell elkészítenie az ajánlatot.

5.2.     Az ajánlatot géppel, vagy tintával kell írni, és cégszerűen kell aláírni.

5.3.     Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy felülírásokat. 

6.             Az ajánlatok lezárása és jelölése 

6.1.     A Pályázónak az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtania. 

6.2.     Az ajánlatot a Pályáztató következő címére kell  

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3271 Visonta, Erőmű u.11.

Giczey András erőmű igazgató 

Az ajánlatot személyesen, meghatalmazott, vagy a kézbesítést igazoló futárposta (DHL, UPS, stb) útján lehet benyújtani. Az ajánlatot az erőmű igazgató titkársága veszi át, melyről az átadó részére átvételi elismervényt ad. 

Az ajánlat benyújtási határideje: 2018. szeptember 5. 10:00

A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat biomassza szállításra, csak közjegyző jelenlétében bontható felA borítékon fel kell tüntetni a Pályázó nevét s címét, hogy az ajánlatot felnyitás nélkül visszaküldhessék, ha az késve érkezik.Amennyiben a borítékok az előzőekben foglaltak szerint nincsenek lezárva és megcímezve, akkor a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlattevés nem megfelelő helyre kerüléséért, vagy idő előtti felbontásáért.  

7.             Elkésett ajánlatok 

7.1.     Bármely a Pályáztató által kikötött határidő lejárta után beérkező ajánlat visszautasításra kerül és felbontás nélkül visszajuttatják a Pályázónak.   

7.2.     Érvénytelen és tartalmi értékelésnél figyelmen kívül hagyandó az ajánlat, amely: 

-            késve érkezett

-            nyitott, hiányos, vagy az alaki előírásoknak nem megfelelő,

-            az ajánlati dokumentációban előírt követelményeknek nem felel meg.  

8.             Az ajánlatok felbontása 

8.1.       Az ajánlatok felbontása dr. Kis Beáta közjegyző előtt történik.  

8.2.       Az ajánlatok megfelelőségéről, és az ajánlati árakról közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv kerül felvételre.  

9.             Bírálat 

Az ajánlatok elbírálásakor a Pályáztató a következő szempontokat veszi figyelembe:

 -     Biomassza szállítási ütemezés

-      Biomassza minőségAz igényelttől eltérő minőségű biomassza ajánlatot Pályáztató nem veszi figyelembe!

-      Szállítási ár 

A felsorolás nem jelenti a bírálati szempontok rangsorolását. Pályáztató az 1.3 pontban kiírt mennyiséget megoszthatja több pályázó között is. 

10.         A Pályáztató jogai

A Pályáztatónak jogában áll bármikor, indoklás nélkül az ajánlattételi határidő, illetve az ajánlatok elbírálása határidejének meghosszabbítására. A Pályáztatónak joga van bármikor, indokolás nélkül a pályázati kiírás visszavonására és ezért az ajánlattevők kártérítésre nem tarthatnak igényt. A Pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy elfogadjon, vagy elutasítson bármely ajánlatot, elutasítsa az összes ajánlatot a szerződés odaítélése előtt, bármely időpontban anélkül, hogy az érintett ajánlattevővel, vagy ajánlattevőkkel szemben bármilyen felelőssége merülne fel, vagy bármilyen kötelessége lenne az érintett ajánlattevőt, vagy ajánlattevőket a döntés okáról tájékoztatni. 

11.         Tájékoztatás az eredményről: 

A Pályázók 2018. szeptember 25-ig írásban kapnak tájékoztatást az elbírálás eredményéről. Mellékletek:    

  1. Biomassza minőségi jellemzői
  2. Nyilatkozat

  Visonta, 2018. augusztus 6.    

 

 

Dr. Valaska József Giczey András
igazgató elnöke erőmű igazgató
Mátrai Erőmű ZRt Mátrai Erőmű ZRt