Vízvédelem

A felszíni - és felszín  alatti vizek  mennyiségének és  minőségének  védelme céljából a bányászat által kiemelt  vizek  minőségvédelmét   és  hasznosítását,  az erőmű zagytereinek monitoring-rendszerének folyamatos  ellenőrzését,  új  zagytér maximális  műszaki  védelmének  biztosítását,  a  hulladékvizek előírásszerű tisztítását tekinti a Mátrai Erőmű ZRt. kiemelt feladatának. A társaság a vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi  munkákat  a  vonatkozó  irányelvek  és jogszabályok  alapján  kell,  hogy  végezze, figyelembe véve a berendezések és létesítmények vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeiben foglalt előírásokat, továbbá a környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulások vízjogi előírásait. 

 

Rendkívüli vízszennyezés esetén a szükséges beavatkozásokat a 2015. évben a telephelyenként (Erőmű, Visonta Bányák, Bükkábrány Bánya) aktualizált és a hatóságok által jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási tervekben foglaltak betartásával kell végezni, mely terveket időszakosan jogszabály szerint felülvizsgál a társaság.


Vízgazdálkodás

Az erőmű és a bányák ivóvízellátása az erre a célra kijelölt bányavíztelenítő, ill. mélyfúrású kutak szabályszerű kialakítása,  a  vizek  gyűjtése,  kezelése  és elosztása révén  történik. A bányavizek ivóvízellátásra  történő hasznosítása a bányászattal járó kényszerű víztelenítés vízkészlet-hasznosítás célú megoldását is jelenti. A kiemelt bányavizek ivóvízellátásra történő minél nagyobb arányú felhasználása a társaság egyik kiemelt vízgazdálkodási feladata.

Az ivóvízellátás biztosítása során be kell tartani a vonatkozó kezelési utasításokat.

Az erőmű ipari vízellátásának bázisa a Markazi tó, amelynek engedélyezett maximális üzemi vízszinthez tartozó tározó kapacitása 7,3 Mm3, árvízi túlduzzasztási vízszintje 169,02 mBf, az ehhez tartozó térfogat 8,64 Mm3. A tározótó vízzel való feltöltését a tápcsatorna természetes vízhozamán kívül a bányavizekre telepített Keleti- és Déli vízműrendszer biztosítja.

Az erőmű éves nyersvíz felhasználása: 8.512 em3 / 2019. év

Az erőmű vízhasználatainak biztosítása zömében recirkulációs vízellátási móddal történik.

A felszínre emelt rétegvizek és a rendelkezésre álló felszíni és felszín alatti vízkészletek használatánál a jövőben is a takarékosságra, a kisebb vízigényű technológiák alkalmazására, a vizek újrahasznosítására és a vizek minőségének megőrzésére törekedik a társaság.


Felszíni vizek minőségének védelme

A védendő felszíni vizek:

Markazi víztározó, felszíni vízfolyások: Őzse-, Tarnóca, Nyiget-, Bene-patakok, ill. Geszti-, Csincse- és Sályi-patakok, Cseh-árok, Nyugati bánya végtója.

Markazi tó vízminőség védelme (melyet környezetvédelmi engedély is előír a társaság számára):

A Markazi tározótó - mint kiemelt jelentőségű vízi létesítmény-, műszaki megfigyelési adatait évente továbbítjuk a hatóság részére. 

A tározótó vízminőségét külső szakértővel évente két alkalommal vizsgáltatjuk, mely a fizikai-kémiai vizsgálatokon túl a mikrobiológiai vizsgálatokat is magába foglalja.

A Markazi tó parti sávjából és az előtározóból a nád rendszeresen letermelésre kerül.

Az előtározóban kiülepedett iszap kotrása a létesítés óta egy alkalommal már elvégzésre került.

A tó vízminőség védelmére a Központi Környezetvédelmi Alap támogatásával ülepítő, tisztító előtó került létesítésre, amellyel a tározó eutrofizációs folyamata csökkentésre került, így a tó ökológiai és biológiai egyensúlya továbbra is fenntartható. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt a tározó stabil vízszintjének tartása érdekében megvalósításra került a bányaművelés során kitermelt vizek hasznosítása, így 2,7 millió m3 bányavíz felhasználás realizálódott, ezzel biztosítva a tó ökológiai egyensúlyát és az erőmű folyamatos és biztonságos ipari-víz ellátását. Az egyéb vízminőség védelmi teendők külön Üzemeltetési Szabályzatban rögzítésre kerültek.

Felszíni vízfolyások védelme:

A felszíni vízfolyásokba szennyezett és tisztítatlan hulladékvíz nem kerül. A környezetvédelmi-vízjogi engedélyekben, illetve a hatályos jogszabályokban megszabott határértékek figyelembe-vételével történik minden vízbevezetés. A bevezetések előtt és után monitoring végzéseket végez a társaság, melyek eredményeiről az éves adatszolgáltatás keretein belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.

Az ipari és kommunális hulladékvizek a tisztítást követően a felszíni vízfolyásokba kerülnek bevezetésre. A patakok vízminősége az előírások teljesítése érdekében a kutakból kiemelt vizek és a patakokba vezetés előtt és azt követően szintén előírt gyakorisággal vizsgálva vannak.

A Nyugati bánya zárógödör végtava

A tó vízminőségének nyomon követése céljából negyedévenként vízbiológiára kiterjedő vizsgálatokat végeztet a társaság, melynek eredményeiről a környezetvédelmi hatóságot folyamatosan tájékoztatja.


Felszín alatti vizek minőségének védelme


A külszíni fejtés gépei az olajelfolyás lehetősége miatt, az erőműi salak-pernyét befogadó zagyterek pedig a kioldódó sótartalom miatt veszélyeztetik a rétegvizek minőségét, ezért ezeket a tevékenységeket kiemelt figyelemmel és körültekintéssel végzi a társaság.

A transzformátor állomások olajfogó berendezéssel vannak ellátva és külön vízjogi engedéllyel és a kezelési utasítással rendelkeznek, és ezek szerint történik az üzemeltetésük, karbantartásuk, valamint a tisztított víz minősége is ellenőrizésre kerül.

Minden olyan tevékenységet, mely veszélyezteti a felszín alatti vizek minőségét, a társaság monitoringozással és rendszeres mérésekkel ellenőriz hatósági engedélyek alapján. A mért értékek éves szinten a környezetvédelmi hatóság részére lejelentésre kerülnek.


Szennyvizek kezelésének rendje


Az erőműben és a bányák területén külön-külön csatornarendszer gyűjti a kommunális szennyvizeket és a csapadékvizeket. Az Erőmű és Visonta bánya kommunális szennyvizét hatóság által jóváhagyott önellenőrzési terv alapján akkreditált laboratóriummal vizsgáltatjuk.

Csapadékcsatorna-rendszer és ipari szennyvíztisztító

Az erőműi csapadékvizeket összegyűjtő csatornarendszerbe folynak a technológiai hulladékvizek (tápvíz - kondenzvíz - hűtővíz elfolyások, leeresztések stb.) is,. A technológiai hulladékvizek olajjal és lebegőanyaggal (szénpor, pernye) szennyezettek. Tisztításuk ülepítővel és olajfogóval ellátott ipari szennyvíztisztító műben történik.

Kommunális szennyvizek tisztítása

Az erőmű és a bányák területén keletkező kommunális szennyvizek tisztítása/kezelése biológiai tisztító telepeken történik Az erőmű és a visontai bánya kommunális szennyvizeit közös szennyvíztelep tisztítja. A bükkábrányi bánya saját szennyvíztisztító teleppel rendelkezik.