Közlemény az osztalékfizetésről

Közlemény a 2013. évi osztalékfizetés rendjéről

A Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság – továbbiakban: Mátrai Erőmű ZRt. – Igazgatósága a társaság 2014. április 28-án megtartott közgyűlés döntése alapján a 2013. üzleti évet érintő osztalékfizetés rendjéről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt részvényeseket:

 

A Mátrai Erőmű ZRt. a 10.000.- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvényeire (HU 0000110218)  1.460.- Ft bruttó osztalékot fizet.

 

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2014. július 3.  

A Mátrai Erőmű ZRt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli 2014. július 3. után történő osztalékfelvétel esetén.

 

Az osztalék kifizetésének feltételei

Az osztalékra az osztalékfizetés fordulónapján, 2014. június 23-án a részvénykönyvben részvénytulajdonosként szabályszerűen bejegyzett, vagy a fordulónapra érvényes tulajdonosi igazolással rendelkező névre szóló részvények tulajdonosai jogosultak. Azon részvényesnek fizethető ki az osztalék, akinek a részvénykönyvi bejegyzéshez, valamint az osztalék kifizetéséhez szükséges valamennyi adatát a részvényes számlavezetője, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban KELER Zrt.) Általános Üzletszabályzatában részletezett módon és formában megadta a KELER Zrt., mint a Mátrai Erőmű ZRt. által részvénykönyv-vezetésre megbízott társaság részére. A Mátrai Erőmű ZRt. nem felel a számlavezetők hibás, hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatásából eredő késedelemért.

 

Az osztalék kifizetésének módja

Az egyes részvényesek részére kifizethető osztalék meghatározása a részvényes által megadott, az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok alapján történik. A kifizethető osztalék és a levonandó adó, valamint egészségügyi hozzájárulás részvényesenkénti meghatározását, valamint az osztalék kifizetését a Mátrai Erőmű ZRt. végzi a hatályos jogszabályok és a számlavezetők által biztosított adatok alapján.

 

Az osztalék kifizetése átutalással történik közvetlenül a részvényes bankszámlájára, amennyiben ez a tulajdonosi megfeleltetésben megadásra került. Ennek hiányában a részvényes számlavezetőjéhez történik az osztalék utalása, aki jóváírja azt a részvényes számláján. Hiányos adatszolgáltatás esetén kizárólag az adatok pótlását követően kerülhet sor az osztalék kifizetésére.

 

Magánszemély részvényes esetén az osztalék kifizetéséhez szükséges adatok: név, születési név, születési idő, születési hely, anyja születési neve, állampolgárság, adóazonosító jel (vagy külföldi illetőség esetén útlevélszám), a részvényes címe.

 

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a 2014 évben kifizetésre kerülő osztalék esetében általános szabályként a kifizetést 16 %-os személyi jövedelemadó és 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli.

 

 

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által tartós befektetési számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B. § (6) bekezdés c) pont és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 4. számú melléklet). A tartós befektetési számla tényét az értékpapír-számlavezető köteles a tulajdonosi megfeleltetésben jelenteni. Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalékot az általános szabályok szerinti levonások terhelik.   

 

Jogi személy részvényes esetén a kifizetéshez szükséges adatok: cégnév és székhely, továbbá belföldi illetőség esetén az adószám.

Jogi személyek részére az osztalék közteher levonása nélkül kerül kifizetésre.

 

A 2013. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától számított 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

 

A számlavezetők adatszolgáltatási kötelezettsége

A számlavezetők a KELER Zrt. által meghirdetett eljárási rend szerint a tulajdonosi megfeleltetés alkalmával adják meg az a részvénytulajdonos adatait.

Amennyiben a számlavezető a tulajdonosi megfeleltetéskor nem, vagy nem megfelelően azonosítja részvénytulajdonos ügyfeleit, úgy azt az osztalékfizetés időszaka alatt megteheti a Mátrai Erőmű ZRt. részére történő adatszolgáltatással. A pótlólagosan lejelentett adatok alapján fizetendő osztalék utalására a hiánypótlást követő hónapban kerül sor.

A Mátrai Erőmű ZRt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényéből származó késedelemért.

 

Az adóigazolás kiadása

A részvények után kifizetett osztalékról és a levont közterhekről a Mátrai Erőmű ZRt. igazolást állít ki, és azt legkésőbb 2015. január 31-éig eljuttatja a részvényesek részére.

 

Amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján, kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az Art. 4. sz. mellékletében részletezett dokumentumokat a számlavezetőknek legkésőbb 2014. június 30-áig át kell adniuk a Mátrai Erőmű ZRt Pénzügyi osztálya részére (3271 Visonta Erőmű utca 11.). Felhívjuk a számlavezetők figyelmét, hogy a 2013. adóévről kiállított illetőségigazolások tekintetében a külföldi adóhatóság által kiállított okirat magyar nyelvű szakfordításáról készült másolatot áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén a magyar nyelvű szakfordításról készült másolattal együtt áll módunkban elfogadni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha az illetőségigazolás nem érkezik 2014. június 30-áig a Mátrai Erőmű ZRt-hez, akkor külföldi magánszemély esetén az osztalék 16 % személyi jövedelemadó levonásával kerül elutalásra számára. A részvényes a 16 %-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözet visszatérítését igényelheti az adóhatóságtól a Mátrai Erőmű ZRt. által kiállított igazolás alapján.

 

 

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

igazgatósága